07 de maig, 2020

AJUDES PLA RENHATA 2O2O

Bases reguladores de la concessió de subvencions

Si necessites més informació o ajuda pots comptar amb nosaltres.

El que s'ha publicat, de moment, en el DOGV del passat 29 d'abril, són les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata. Més endavant es publicarà la convocatòria de les ajudes.
Entre tant podem anar pensant si ens podem acollir a les ajudes o si ens interessa sol·licitar-ne alguna.


Per a la qual cosa cal pensar en la resposta a aquestes qüestions:
1)    Quins habitatges es poden acollir a les ajudes?
-       Els habitatges destinats a residència habitual i permanent de les persones propietàries, inquilines o usufructuàries.
-       Amb una antiguitat superior als 20 anys.
Atenció! (condició que no han de complir en el cas d'actuacions d'adaptació per a persones empadronades amb un grau de discapacitat superior al 33% o per a persones majors de 70 anys).
2)    Quines actuacions poden rebre ajudes? 
-       Reforma de cuines i banys per a adequar-les a les condicions actuals d'habitabilitat i sostenibilitat, incloent, si és necessari l'adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent. No entren electrodomèstics, ni calderes o escalfadors, ni tampoc la placa de cocció, el forn o l'extractor de fums).
-       Reforma de l'habitatge per a adaptar-lo al seu possible ús per persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, incloent-hi l'ampliació́ dels espais de circulació́ de l’habitatge, el canvi de portes o la instal·lació́ de senyals acústics o lluminosos, si és el cas. 
-       Instal·lació de sistemes integrats de domòtica, que milloren l'accessibilitat i l'autonomia en l'ús de l'habitatge, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda (sistemes de monitoratge i control remot de portes i equips electrònics, posada en marxa d’aquests de manera conjunta i realització́ d’activitats a distancia; els sistemes d'activació́ i desactivació́ de qualsevol equip del domicili amb un comandament de veu; la col·locació́ de càmeres a l’interior de l’habitatge que permeten informar visualment de l’estat de la persona dependent i els sistemes de detecció́ i alarma d’incendis).
3)    Quan s'ha d'iniciar i ha d'estar acabada l'obra
-       La data d'inici haurà de ser posterior a la que s'indicarà en la convocatòria.
-       La data d'acabament haurà de ser posterior a la que s'indicarà en la convocatòria. 
-       Pot estar acabada en el moment de la sol·licitud o, com a màxim, en el termini de 6 mesos després de la resolució de concessió de l'ajuda.
4)    Què entra en el cost subvencionable?
-       El cost de les obres.
-       Els honoraris professionals fins a un màxim del 5% del cost de l'obra.
-       Impostos, taxes i tributs. 
5)    Quina quantia d'ajuda es pot rebre?
-       Una subvenció bàsica, per a totes les persones que la sol·liciten i que complisquen els requisits i aporten la documentació requerida.5% del pressupost protegible de les obres, amb un màxim de 600 euros.
-       A la subvenció bàsica es podrà sumar una primera subvenció addicional, en funció dels punts obtinguts per la categoria constructiva cadastral de l'habitatge, que pot anar des del 25% amb un màxim de 3.000 euros, fins al 35%, amb un màxim de 4.200 euros.
-       A la subvenció bàsica més la primera subvenció addicional es podrà sumar una subvenció addicional segonaen funció dels punts obtinguts segons els criteris de sostenibilitat, que pot anar des del 5%, amb un màxim de 600 euros, fins al 10%, amb un màxim de 1200 euros.
-       És a dir que pot haver subvencions de 600, 3.600, 4.200, 4.800, 5.400 ó 6.000 euros, segons el pressupost de l'obra i els punts obtinguts en la baremació.
6)    QUINS SÓN ELS CRITERIS DE SOSTENIBILITAT I COM ES PUNTUEN?
-       Les actuacions que cal realitzar, així com la seua puntuació, per a obtindre la subvenció de sostenibilitat prevista són les següents:
-       a) Col·locació de portes realitzades emprant fustes que provinguen de gestió forestal sostenible amb certificat PEFC o FSC i/o taulers deri- vats de la fusta amb unes emissions de formaldehid que estiguen per davall del 50 % del límit establit per a la classe E-1 definida en l’annex B de la norma UNE-EN 13986 (és a dir, que siguen inferiors a 1,75 mil·ligrams per hora i per metre quadrat): 1 punt. 
-       b) Moblament de cuina realitzat emprant fustes que provinguen de gestió forestal sostenible amb certificat PEFC o FSC i/o taulers derivats de la fusta amb unes emissions de formaldehid que estiguen per davall del 50 % del límit establit per a la classe E-1 definida en l’annex B de la norma UNE-EN 13986 (és a dir, que siguen inferiors a 1,75 mil·ligrams per hora i per metre quadrat): 3 punts. 
-       c) Instal·lació, en cuines i banys (pica-aigüera, lavabo, bidet), d’aixeteries d’obertura sempre en fred i/o d’obertura en dues fases, dotades en tot cas d’airejadors o perlitzadors: 1 punt. 
-       d) Instal·lació de cisternes de vàter amb volum de descàrrega màxim de 6 litres i dispositius de doble descàrrega: 1 punt. 
-       e) Col·locació de revestiments ceràmics en parets amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus I, conforme a la norma UNE- EN ISO 14024: 2 punts. 
-       f) Col·locació de revestiments ceràmics en sòls amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus I, conforme a la norma UNE- EN ISO 14024: 2 punts. 
-       g) Col·locació de revestiments ceràmics en parets amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus III (Declaració ambiental de producte, DAP), conforme a la norma UNE-EN ISO 14025:1 punt. 
-       h) Col·locació de revestiments ceràmics en sòls amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus III (Declaració ambiental de producte, DAP), conforme a la norma UNE-EN ISO 14025: 1 punt. 
-       Les actuacions de sostenibilitat que es realitzen hauran de documentar-se mitjançant l’aportació de còpies de declaracions del fabricant, certificats, factures, albarans o etiquetes dels productes emprats en l’obra, en les quals s’acredite la caracterització ací exigida. 

11 de maig, 2017

Ajudes a la rehabilitació d'elements comuns dels edificis

Breu resum i enllaç al DOGV


El passat 6 de maig es va publicar al DOGV l’Ordre 6/2017, de 21 d’abril de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de foment de larehabilitació edificatòria.

Les ajudes consistiran en un import del 45% del pressupost de les obres.

Quin tipus d’obres es podran subvencionar?
a)     Obres de conservació.
b)     Obres que milloren la qualitat i la sostenibilitat.
c)     Obres que realitzen ajustos en matèria d’accessibilitat.

Qui podrà sol·licitat i rebre les subvencions?
a)     Les comunitats de propietaris.
b)     Les agrupacions de comunitats de propietaris.
c)     Els propietaris únics d’habitatges.
En les obres de conservació (no en les altres) tindran preferència aquelles que afecten a edificis en què almenys el 60% dels propietaris tinguen ingressos ponderats inferiors a 6,5 vegades l’Índex públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Quins requisits han de complir els edificis per a poder ser objecte del programa?
a)     Edificis de tipologia residencial col·lectiva.
b)     Finalitzats abans de 1981.
c)     Almenys el 70% de la seua superfície construïda sobre rasant tinga ús residencial d’habitatge.
d)     Que almenys el 70% dels habitatges constituïsca el domicili habitual dels seu propietaris o usuaris.

Condicions particulars de les actuacions objecte d’ajudes:
a)      L’edifici ha de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE.CV), subscrit per persona tècnica competent.
b)      Les actuacions han de disposar de l’acord de la comunitat per a l’execució de les obres.
c)      Quan es tracte d’actuacions per a realitzar els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i/o millorar la qualitat i  la sostenibilitat de l’edifici o edificis que pretenguen acollir-se al programa, aquests han de sumar, com a mínim, huit habitatges o excepcionalment menys quan en l’immoble s’hagen d’escometre simultàniament obres de conservació o quan habiten una o més persones amb discapacitat o majors de 65 anys.
d)      Per a la sol·licitud d’ajudes s’aportarà el projecte de l’actuació a realitzar. Si no es disposa en aqueix moment del projecte de l’actuació s’aportarà una memòria redactada pel tècnic competent que justifique les actuacions a realitzar i aporte un pressupost detallat de les obres desglossat per a cada tipus d’actuació, tal com s’estableix en l’imprés normalitzat Full resum de les actuacions de rehabilitació.
e)      Haurà d’acreditar-se l’inici de les obres, per mitjà de l’imprés corresponent, en un termini màxim de quatre mesos comptadors des de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió de l’ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
f)     Les obres hauran d’estar finalitzades abans del dia 31 de desembre de 2018.
g)      Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les aju- des, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu IEE.CV, ni podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S’entendrà per data de terminació d’obres la que conste en el certificat final d’obra o la d’expedició de l’última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar projecte.
09 d’abril, 2017

Conferències sobre l'arquitectura moderna i la societat espanyola des de la transició fins l'actualitat

L'arquitecte Luis Fernández Galiano presenta, al llarg de quatre conferències d'una hora cadascuna, un recorregut històric de l'arquitectura de la democràcia.Ho fa acompanyant les seues explicacions d'una presentació de fotografies dels arquitectes i obres que comenta.

Tant l'audio de les conferències com el pdf amb les imatges, es pot reproduir o descarregar des de la web de la Fundació Juan March.

Les quatre conferèncis van tindre lloc els dies 28, 30 de març, 4 i 6 d'abril de 2017:

1.- Els anys de la transició, qualificats per l'autor com tempestuosos i representats pel Peine del Viento de Chillida i Luis Peña Ganchegui.
2.- L'etapa del primer socialisme en la que es reconcilia memòria i modernitat i està representada pel Museu d'Art Romà de Mèrida, realitzat per Rafael Moneo entre 1980 i 1986.
3.- L'arquitectura icònica del trànsit entre segles està representada per la Ciutat de les Arts i les Ciències de Santiago Calatrava i pel Museu Gugenheim de Richard Meyer.
4.- L'última etapa qualificada com a de regeneració i incertesa està simbolitzada pel Matadero de Madrid Río.21 de març, 2017

Subvencions fins a 4.200 euros per a millorar les condicions de l'interior dels habitatges

Subvencions fins a 4.200 euros per a millorar les condicions de l'interior dels habitatges


Les 6 preguntes bàsiques que necessitem saber:

1. Qui es pot beneficiar?

Qualsevol persona física, propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.
  1. L’edifici ha de ser anterior a l’any 1996. No caldrà complir aquesta condició en el cas d’actuacions d’adaptació de l’habitatge per a persones amb diversitat funcional.
  2. L’habitatge ha de ser l'habitual i permanent del propietari, inquilí o usufructuari.

2. Quines obres es subvencionen? 
  1. Reforma de les habitacions humides (cuines i banys), a fi d’adequar-les a les  condicions actuals d’habitabilitat, incloent-hi, si cal, l’adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.
  2. Reforma de l’habitatge per a adaptar-lo a persones amb diversitat funcional.

3. Quines quantitats es poden rebre?

Les subvencions seran del 35 % del pressupost, fins a un màxim de 4.200 euros.

4. Quan s’han de presentar les sol·licituds?
           
Des del dia 15 de març fins al 15 de maig de 2017.

5. Quan s’hauran de fer les obres?

S’han d’haver iniciat després de dia 1 de gener de 2017 i hauran d’haver finalitzatmabans del quinze d’octubre de 2017.

5) Quin procediment es seguirà?


Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els criteris d’antiguetat, categoria cadatstral i  diversitat funcional: s’atorgaran més punts als habitatges de més antiguetat i de més categoría cadastral i de persones amb major grau de diversitat funcional.


http://renhata.es/es

03 de març, 2016

Un perfil complet de l'arquitecte Alejandro Aravena: Premi Pritzker 2016

La idea més novedosa i interesant que posa en pràctica és la de projectar habitatges que poden crèixer en el temps, en función de la pròpia evolució demogràfica i econòmica dels ocupants; són les anomenades "cases expansibles".