12 de febrer, 2014

L'IVA aplicable a les obres: 10 ó 21%?

Quan s'aplica l'IVA reduït del 10 per cent a les obres?

Hem observat una certa confusió sobre el tipus d’IVA (general o reduït) aplicable a les obres realitzades en edificis d’habitatges.
Tenint en compte que la diferència entre el tipus general (21%) i el reduït (10%) és de l’11% sobre el valor de l’obra realitzada, és una confusió que paga la pena resoldre.
Els fonaments de dret sobre la qüestió estan en aquests Decrets:
a) Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
b) Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Y en aquest enllaç de l’Agència Tributària està explicat i comentat:Agència tributària-Tipo reducido obras vivienda


Logo Agencia Tributaria

10%? 21%?

Ràpidament ho resumiríem així :
S’aplicarà el 10% a les operacions següents:
1) Les execucions d’obra de renovació y reparació realitzades en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, quan es donen el següents requisits:

  • a) Que el destinatari siga persona física, no actue com a empresari o professional y utilitze l’habitatge a què es refereixen les obres per a us particular.
  • b) Que la construcció o rehabilitació de l’habitatge a que es refereixen les  obres hagen acabat almenys dos anys abans del començament d’aquestes últimes.
  • c) Que la persona que realitze las obres no aporte materials per a la seua execució o, en el cas de que els aporte, el seu cost no supere el 40 per cent de la base imponible de la operació.
2) Les execucions d’obres, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor y el contractista que tinga per objecte la construcció o rehabilitació d’edificacions o parts de les mateixes destinades principalment a habitatges, inclosos els locals, annexes, garatges, instal·lacions i serveis complementaris situats en ells.
Es consideraran destinades principalment a habitatges, les edificacions en les que al menys el 50 por cent de la superfície construïda es destine a dita utilització.

3) Les ventes amb instal·lacions d’armaris de cuina i de bany i d’armaris empotrats  per a les edificacions a que es refereix el número 2 anterior, que siguen realitzades com a conseqüència de contractes directament formalitzats amb el promotor de la construcció o rehabilitació de dites edificacions.

4) Les execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre las Comunitats de Propietaris de les edificacions o parts de les mateixes a que es refereix el número 2 anterior i el contractista que tenguen per objecte la construcció de garatges complementaris de dites edificacions, sempre que dites execucions d’obra se realitzen en terrenys o locals que siguen elements comuns de dites Comunitats i el número de places de garatge a adjudicar a cada un dels propietaris no passe de dos unitats.
1 comentari:

Ens agradaria compartir les teues opinions i idees.