06 d’abril, 2015

Pla Renove de Finestres 2015

El termini s'ajorna al 31 de juliol de 2015


El termini per a entregar tota la documentació per a rebre les ajudes destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana s´ha ajornat al 31 de juliol de 2015.
Tota la informació sobre aquest pla Renove es troba al DOCV del 30 de decembre de 2014  i a la pàgina web de l'IVACE que reproduim en la imatge.
El terminit per al Pla Renove de Calderes acaba el 29 de maig de 2015.01 d’abril, 2015

Ajudes per a la rehabilitació d'edificis de vivendes

El termini per a les sol·licituds acaba l'1 de juny de 2015


Ahir, dia 1 d'abril, va començar a correr el termini de dos mesos per a presentar sol·lituds d'ajuda per a la rehabilitació d'edificis de vivendes. Les bases de la convocatòria es van publicar el dia 31 de març al DOCV de la Generalitat Valenciana

Resumen de les condicions per a determinar si ens podem acollir o no a aquestes ajudes


1.  Requisits que han de complir els edificis


a) Tractar-se d'edificis de tipología residencial colectiva.             
b) Estar finalitzats abans de 1981.
c) Que almenys el 70 per 100 de la seua superfície construïda sobre rasant tinga ús residencial de vivenda.
d) Que almenys el 70 per 100 de les vivendes constituïsca el domicili habitual dels seus propietaris o usuaris. 
Excepcionalment, s'hi admetran que, sense complir les condicions anteriors, es troben en algun dels dos supòsits següents: 
a) Presenten greus danys estructurals o d'un altre tipus, que justifiquen la seua inclusió en el Programa. En particular, aquells edificis unifamiliars finalitzats abans de 1981, destinats a residència habitual i permanent, en què tals danys hagen sigut identificats en el corresponent Informe d'Avaluació de l'Edifici. 
b) Tinguen íntegrament com a destinació el lloguer, durant almenys deu anys comptadors des de la recepció de l'ajuda. Són objecte d'este programa les actuacions destinades a la conservació, la millora de la qualitat i sostenibilitat, i la realització d'ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.