01 d’abril, 2015

Ajudes per a la rehabilitació d'edificis de vivendes

El termini per a les sol·licituds acaba l'1 de juny de 2015


Ahir, dia 1 d'abril, va començar a correr el termini de dos mesos per a presentar sol·lituds d'ajuda per a la rehabilitació d'edificis de vivendes. Les bases de la convocatòria es van publicar el dia 31 de març al DOCV de la Generalitat Valenciana

Resumen de les condicions per a determinar si ens podem acollir o no a aquestes ajudes


1.  Requisits que han de complir els edificis


a) Tractar-se d'edificis de tipología residencial colectiva.             
b) Estar finalitzats abans de 1981.
c) Que almenys el 70 per 100 de la seua superfície construïda sobre rasant tinga ús residencial de vivenda.
d) Que almenys el 70 per 100 de les vivendes constituïsca el domicili habitual dels seus propietaris o usuaris. 
Excepcionalment, s'hi admetran que, sense complir les condicions anteriors, es troben en algun dels dos supòsits següents: 
a) Presenten greus danys estructurals o d'un altre tipus, que justifiquen la seua inclusió en el Programa. En particular, aquells edificis unifamiliars finalitzats abans de 1981, destinats a residència habitual i permanent, en què tals danys hagen sigut identificats en el corresponent Informe d'Avaluació de l'Edifici. 
b) Tinguen íntegrament com a destinació el lloguer, durant almenys deu anys comptadors des de la recepció de l'ajuda. Són objecte d'este programa les actuacions destinades a la conservació, la millora de la qualitat i sostenibilitat, i la realització d'ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

2. Criteris de valoració

1. Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, estes es valoraran d'acord amb els criteris que s'establixen a continuació:

NIVELL D'INGRESSOS DELS OCUPANTS: 
   - Actuacions en edificis en què almenys el 60 per 100 de les vivendes estiguen ocupades                 per unitats de convivència amb ingressos ponderats inferiors a 2 vegades l'IPREM. 4 
   - Actuacions en edificis en què almenys el 60 per 100 de les persones propietàries de les vivendes tinguen ingressos ponderats inferiors a 6,5 vegades l'IPREM, en el cas que incloguen tasques de conservació. 2 
IMPORTÀNCIA I TIPUS DE DANYS: 
- Actuacions de conservació destinades a atallar símptomes o lesions en l'estructura, fatxada o coberta, que requerisquen una intervenció urgent (INTu) o a mitjan termini (INTm) conforme a l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE.CV). 6 
- Actuacions de conservació destinades a atallar símptomes o lesions en elements diferents d'estructura, fatxada o coberta, que requerisquen una intervenció urgent (INTu) o a mitjan termini (INTm) conforme a l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE.CV). 2 
ACTUACIONS D'ACCESSIBILITAT: 
- Instal·lació d'ascensors: 3 
- Instal·lació de salvaescaleras, rampes o altres actuacions que eliminen escalons o barreres arquitectòniques, diferent dels ascensors. 1 
ALTRES CRITERIS: 
- Actuacions en edificis íntegrament destinats al lloguer durant almenys un període de 10 anys des de la recepció de l'ajuda. 4 
- Actuacions en edificis en què residisquen una mitjana d'una o més persones majors de 65 anys per vivenda. 2 
- Actuacions en edificis catalogats com Bé d'Interés Cultural, catalogats, protegits o situats dins de conjunts històrics-artístics. 1 

2. Les ajudes es concediran per orde decreixent de la puntuació obtinguda, de major a menor, fins a esgotar les disponibilitats pressupostàries. 

3. En cas d'igualtat de puntuació, s'hi aplicarà la data d'entrada de la sol·licitud.Cap comentari:

Publica un comentari

Ens agradaria compartir les teues opinions i idees.