07 de maig, 2020

AJUDES PLA RENHATA 2O2O

Bases reguladores de la concessió de subvencions

Si necessites més informació o ajuda pots comptar amb nosaltres.

El que s'ha publicat, de moment, en el DOGV del passat 29 d'abril, són les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata. Més endavant es publicarà la convocatòria de les ajudes.
Entre tant podem anar pensant si ens podem acollir a les ajudes o si ens interessa sol·licitar-ne alguna.


Per a la qual cosa cal pensar en la resposta a aquestes qüestions:
1)    Quins habitatges es poden acollir a les ajudes?
-       Els habitatges destinats a residència habitual i permanent de les persones propietàries, inquilines o usufructuàries.
-       Amb una antiguitat superior als 20 anys.
Atenció! (condició que no han de complir en el cas d'actuacions d'adaptació per a persones empadronades amb un grau de discapacitat superior al 33% o per a persones majors de 70 anys).
2)    Quines actuacions poden rebre ajudes? 
-       Reforma de cuines i banys per a adequar-les a les condicions actuals d'habitabilitat i sostenibilitat, incloent, si és necessari l'adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent. No entren electrodomèstics, ni calderes o escalfadors, ni tampoc la placa de cocció, el forn o l'extractor de fums).
-       Reforma de l'habitatge per a adaptar-lo al seu possible ús per persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, incloent-hi l'ampliació́ dels espais de circulació́ de l’habitatge, el canvi de portes o la instal·lació́ de senyals acústics o lluminosos, si és el cas. 
-       Instal·lació de sistemes integrats de domòtica, que milloren l'accessibilitat i l'autonomia en l'ús de l'habitatge, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda (sistemes de monitoratge i control remot de portes i equips electrònics, posada en marxa d’aquests de manera conjunta i realització́ d’activitats a distancia; els sistemes d'activació́ i desactivació́ de qualsevol equip del domicili amb un comandament de veu; la col·locació́ de càmeres a l’interior de l’habitatge que permeten informar visualment de l’estat de la persona dependent i els sistemes de detecció́ i alarma d’incendis).
3)    Quan s'ha d'iniciar i ha d'estar acabada l'obra
-       La data d'inici haurà de ser posterior a la que s'indicarà en la convocatòria.
-       La data d'acabament haurà de ser posterior a la que s'indicarà en la convocatòria. 
-       Pot estar acabada en el moment de la sol·licitud o, com a màxim, en el termini de 6 mesos després de la resolució de concessió de l'ajuda.
4)    Què entra en el cost subvencionable?
-       El cost de les obres.
-       Els honoraris professionals fins a un màxim del 5% del cost de l'obra.
-       Impostos, taxes i tributs. 
5)    Quina quantia d'ajuda es pot rebre?
-       Una subvenció bàsica, per a totes les persones que la sol·liciten i que complisquen els requisits i aporten la documentació requerida.5% del pressupost protegible de les obres, amb un màxim de 600 euros.
-       A la subvenció bàsica es podrà sumar una primera subvenció addicional, en funció dels punts obtinguts per la categoria constructiva cadastral de l'habitatge, que pot anar des del 25% amb un màxim de 3.000 euros, fins al 35%, amb un màxim de 4.200 euros.
-       A la subvenció bàsica més la primera subvenció addicional es podrà sumar una subvenció addicional segonaen funció dels punts obtinguts segons els criteris de sostenibilitat, que pot anar des del 5%, amb un màxim de 600 euros, fins al 10%, amb un màxim de 1200 euros.
-       És a dir que pot haver subvencions de 600, 3.600, 4.200, 4.800, 5.400 ó 6.000 euros, segons el pressupost de l'obra i els punts obtinguts en la baremació.
6)    QUINS SÓN ELS CRITERIS DE SOSTENIBILITAT I COM ES PUNTUEN?
-       Les actuacions que cal realitzar, així com la seua puntuació, per a obtindre la subvenció de sostenibilitat prevista són les següents:
-       a) Col·locació de portes realitzades emprant fustes que provinguen de gestió forestal sostenible amb certificat PEFC o FSC i/o taulers deri- vats de la fusta amb unes emissions de formaldehid que estiguen per davall del 50 % del límit establit per a la classe E-1 definida en l’annex B de la norma UNE-EN 13986 (és a dir, que siguen inferiors a 1,75 mil·ligrams per hora i per metre quadrat): 1 punt. 
-       b) Moblament de cuina realitzat emprant fustes que provinguen de gestió forestal sostenible amb certificat PEFC o FSC i/o taulers derivats de la fusta amb unes emissions de formaldehid que estiguen per davall del 50 % del límit establit per a la classe E-1 definida en l’annex B de la norma UNE-EN 13986 (és a dir, que siguen inferiors a 1,75 mil·ligrams per hora i per metre quadrat): 3 punts. 
-       c) Instal·lació, en cuines i banys (pica-aigüera, lavabo, bidet), d’aixeteries d’obertura sempre en fred i/o d’obertura en dues fases, dotades en tot cas d’airejadors o perlitzadors: 1 punt. 
-       d) Instal·lació de cisternes de vàter amb volum de descàrrega màxim de 6 litres i dispositius de doble descàrrega: 1 punt. 
-       e) Col·locació de revestiments ceràmics en parets amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus I, conforme a la norma UNE- EN ISO 14024: 2 punts. 
-       f) Col·locació de revestiments ceràmics en sòls amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus I, conforme a la norma UNE- EN ISO 14024: 2 punts. 
-       g) Col·locació de revestiments ceràmics en parets amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus III (Declaració ambiental de producte, DAP), conforme a la norma UNE-EN ISO 14025:1 punt. 
-       h) Col·locació de revestiments ceràmics en sòls amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus III (Declaració ambiental de producte, DAP), conforme a la norma UNE-EN ISO 14025: 1 punt. 
-       Les actuacions de sostenibilitat que es realitzen hauran de documentar-se mitjançant l’aportació de còpies de declaracions del fabricant, certificats, factures, albarans o etiquetes dels productes emprats en l’obra, en les quals s’acredite la caracterització ací exigida. 

Cap comentari:

Publica un comentari

Ens agradaria compartir les teues opinions i idees.